STADGAR FÖR IDROTTSGILLET LUND


MEDLEMSKAP

§ 1 Idrottsgillet omfattar maximalt 118 medlemmar - "De etthundraaderton".

§ 2 Envar medlem i Idrottsgillet kan till presidiet lämna förslag till ny medlem. Inval av ny medlem verkställes av presidiet.

§ 3 Medlemsavgift fastställes av valmötet. Medlem, som ej senast vid valmötet erlagt medlemsavgiften för innevarande    kalenderår, anses automatiskt skild  från medlemsskapet.

PRESIDIET

§ 4 Idrottsgillets presidium består av en president och 4-6 vicepresidenter. Bland vicepresidenterna utses internt sekreterare och kassör.

§ 5 Presidiet sammanträder minst fyra gånger per verksamhetsår på kallelse av presidenten, och är beslutsmässigt då minst hälften av presidieledamöter är närvarande.

SAMMANKOMSTER

§ 6 Idrottsgillet sammankommer minst sex gånger per verksamhetsår på kallelse av presidenten.

VALMÖTEN

§ 7 Vid kalenderårets sista sammankomst avhålles valmöte. Kallelse utsändes av presidenten till samtliga medlemmar senast 10 dagar före valmötet.

§ 8 Vid valmötet ska följande ärenden behandlas:

1) Fråga om valmötets behöriga utlysning;

2) Val av justeringsmän;

3) Val av president för det kommande verksamhetsåret;

4) Val av 4-6 vicepresidenter för det kommande verksamhetsåret;

5) Val av två revisorer för det kommande verksamhetsåret;

6) Val av tre ledamöter i valberedningen för det kommande verksamhetsåret;

7) Fastställande av medlemsavgift för det kommande verksamhetsåret;

8) Eventuellt övriga ärenden.

ÅRSMÖTE

§ 9 Vid någon av kalenderårets första sammankomster avhålles årsmöte. Kallelse utsändes av presidenten till samtliga medlemmar senast 10 dagar före årsmötet.

§ 10 Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:

1) Frågan om årsmötets behöriga utlysning;

2) Val av justeringsmän;

3) Verksamhetsberättelse från föregående år;

4) Balans- och resultaträkning för föregående år;

5) Revisionsberättelse;

6) Fråga om ansvarsfrihet för presidiet för den gångna verksamhetsåret;

7) Eventuellt övrig ärenden.

VERKSAMHETSÅR, REVISION, FIRMATECKNING

§ 11 Verksamhetsåret omfattar tiden den 1 januari - 31 december. Räkenskaperna inlämnas till revisorerna före januari månads utgång.

§ 12 Presidenten och kassören tecknar var och en för sig, Idrottsgillets firma.

STADGEFRÅGOR M M

§ 13 Fö rslag om ändring av dessa stadgar kan upptas av valmöte eller årsmöte. För godkännande av dylikt förslag erfordras beslut med minst 3/4 av vid mötet närvarande antal röster.

§ 14 Förslag om Idrottsgillets upplösning får endast upptas av årsmöte. För godkännande av dylikt förslag erfordras beslut av två på varandra följande årsmöten - varje gång med minst 3/4 av vid mötet närvarande antal röster.

§ 15 Vid eventuell upplösning av Idrottsgillet skall eventuella tillgångar tillföras Föreningen Gamla Lund.

§ 16 Vid oklarheter i dessa stadgar äger Idrottsgillets president rätt att tolka desamma.