STADGAR FÖR IDROTTSGILLET I LUND

(Antagna 2024-02-07)

Medlemskap
§ 1 Idrottsgillet omfattar maximalt 118 stolsmedlemmar- ”De etthundraaderton”.
Presidiet kan därutöver invälja maximalt 18 medlemmar- ”De aderton utan 
stol”.
§ 2 Envar medlem i Idrottsgillet kan till presidiet lämna förslag till ny medlem.
Inval av ny medlem verkställes av presidiet.
§ 3 Medlemsavgiften fastställes av årsmötet. Medlem, som ej senast före
årsmötet erlagt medlemsavgiften för föregående kalenderår, anses automatiskt
skild från medlemskapet.
§ 4 Utöver de medlemmar som angetts under § 1 får presidiet besluta om att utse Särskilda ledamöter och Hedersmedlemmar. Till hedersmedlem kan utses den som gjort särskilt förtjänstfulla insatser för Idrottsgillet. 

Presidiet
§ 5 Idrottsgillets presidium består av en president och 4-6 vicepresidenter.
Bland vicepresidenterna utses internt sekreterare och kassör.
§ 6 Presidiet sammanträder minst fyra gånger per verksamhetsår på kallelse
av presidenten och är beslutsmässigt då minst hälften av
presidieledamöterna är närvarande.

Sammankomster
§ 7 Idrottsgillet sammankommer minst sex gånger per verksamhetsår på 
kallelse av presidenten.

Årsmöte
§ 8 Vid någon av kalenderårets första månader hålls årsmöte. Kallelse
utsändes av presidenten till samtliga medlemmar senast 10 dagar före årsmötet.
§ 9 Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas:
1. Fråga om årsmötets behöriga utlysning
2. Val av mötesordförande
3. Val av mötessekreterare
4. Val av justeringsmän
5. Verksamhetsberättelse från föregående år
6. Balans- och resultaträkning för föregående år
7. Revisionsberättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för presidiet för det gångna verksamhetsåret
9. Fastställande av medlemsavgift
10. Val av president för det kommande verksamhetsåret
11. Val av 4-6 vice presidenter för det kommande verksamhetsåret
12. Val av två revisorer
13. Val av två ledamöter i valberedningen
14. Eventuellt övriga ärenden

Verksamhetsår, Revision, Firmateckning
§ 10 Verksamhetsåret omfattar tiden den 1 januari- 31 december.
Räkenskaperna inlämnas till revisorerna före januari månads utgång.
§ 11 Presidenten och kassören tecknar var och en för sig, Idrottsgillets firma.

Stadgefrågor mm
§ 12 Förslag om ändring av dessa stadgar kan upptas av årsmötet. För
godkännande av dylikt förslag erfordras beslut med minst 3 / 4 av vid mötet
närvarande antal röster.
§ 13 Förslag om Idrottsgillets upplösning får endast upptas av årsmöte. För
godkännande av dylikt förslag erfordras beslut av två på varandra följande
årsmöten- varje gång med minst 3 / 4 av vid mötet närvarande antal röster.
§ 14 Vid eventuell upplösning av Idrottsgillet skall eventuella tillgångar
tillföras Föreningen Gamla Lund.
§ 15 Vid oklarheter i dessa stadgar äger Idrottsgillets president rätt att tolka
desamma.